Formulář F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Název formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení část 2
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2022-038363


Směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa 1

 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí - provádí se dle národních pravidel:

I.4) Druh veřejného zadavatele

I.5) Hlavní předmět činnosti

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:
Spisové číslo: 2
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.3) Druh zakázky
II.1.4) Stručný popis:
II.1.6) Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části
II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky
 (bez DPH)
Hodnota:
(Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:
/ Nejvyšší uvažovaná nabídka:
Měna:
(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis 1

II.2.1) Název: 2
Část zakázky č.: 2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1
Doplňkový kód CPV: 1, 2

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: 1
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.2.4) Popis zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.2.5) Hodnotící kritéria
Název:
/ Váha: 1, 2, 20
Název:
/ Váha: 1, 20
II.2.11) Informace o opcích
Opce
Uveďte popis opcí:
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie
Identifikujte projekt:
II.2.14) Další informace:

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení
 
 
Odůvodnění:
 
 
 
Odůvodnění:
 
 
 
Odůvodnění:
 
IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6) Informace o elektronické aukci
IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení 2
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:
(Jedno z následujících: Předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži; Oznámení o zahájení zadávacího řízení; Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante)
IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky 1

Zakázka č.:
Část zakázky č.: 2
Název:
Zakázka/část je zadaná

V.1) Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy:
(dd.mm.rrrr)
V.2.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek:
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů
V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána 1
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
Dodavatelem je malý či střední podnik

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části
 (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)
Konečná hodnota zakázky/položky:
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:
/ Nejvyšší uvažovaná nabídka:
Měna:
(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota v případě této položky)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
V.2.5) Informace o subdodávkách
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami 4
Hodnota bez DPH:
Měna:
Poměrná část:
%
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:

26.09.2022
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
4 pokud jsou tyto informace známy
7 povinné informace, které nemají být zveřejněny
20 místo váhy lze zadat význam
21 místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět

Příloha D1 – Obecné zakázky

Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v
Úředním věstníku Evropské unie

směrnice 2014/24/EU
(zvolte příslušnou možnost a uveďte vysvětlení)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vysvětlení